Jakým postupem GA AV rozhoduje o poskytnutí grantu?

Může být návrh zamítnut bez posouzení oponenty?

Podle jakých kritérií posuzují oponenti a Oborové rady návrhy grantových projektů?

Jakým způsobem se vyhodnocují oponentské posudky?

Jaká je průměrná úspěšnost podaných návrhů standardních a juniorských grantových projektů?

Jakým postupem GA AV rozhoduje o poskytnutí grantu?
Po odborné stránce posuzují a hodnotí návrh grantového projektu Oborové rady. Při tom vycházejí především z hodnocení nejméně tří nezávislých oponentů (hodnocení peer-review), z nichž alespoň jeden - obvykle však dva - musí být zahraniční. Vlastní hodnocení Oborové rady provádí nejprve její panel, který posuzuje návrhy podle odlišných kritérií než oponenti (zejména podle závažnosti badatelského záměru ve srovnání s ostatními současně podanými návrhy, podle kvality řešení předcházejících grantových projektů navrhovatele podporovaných GA AV a přiměřenosti finančních požadavků v rámci daného oboru a stanovených cílů), a to ještě před tím, než má Oborová rada k dispozici oponentské posudky. Názor oponenta, který je vyjádřen v jeho posudku písmennými symboly, i názor Oborové rady, se pomocí předem stanoveného algoritmu převedou na číselnou hodnotu. Posudek oponenta pro standardní badatelské grantové projekty (verze česká, pro zahraniční oponenty verze anglická) je v detailech mírně odlišný od posudku oponenta juniorských badatelských grantových projektů (verze česká, pro zahraniční oponenty verze anglická). Metodika převodu do číselné podoby byla vypracována Předsednictvem GA AV a schválena Rozšířeným předsednictvem GA AV. Na základě těchto dvou hodnocení se vytvoří předběžný pořadník návrhů projektů. Stanovisko panelu má k průměru oponentských posudků váhu přibližně v poměru 1 : 4. Oborová rada má ve výjimečných případech právo vyloučit posudek oponenta, a to pouze tehdy, když je věcně nesprávný. Pouhá odlišnost
v hodnocení plynoucí z přílišné přísnosti či naopak z přílišné benevolence oponenta není důvodem pro vyloučení posudku. Při sestavování konečného pořadníku má Oborová rada možnost provést určité změny v pořadí návrhů, ale tyto musí být řádně a věcně zdůvodněny a schváleny celou Oborovou radou. O udělení grantů rozhoduje Rozšířené předsednictvo GA AV na svém zasedání. Rozšířené předsednictvo schvaluje konečné pořadníky dodané Oborovými radami na základě hlasování. Podpora je poskytována grantovým projektům podle těchto pořadníků, a to až do vyčerpání částky přidělené příslušné Oborové radě.Může být návrh zamítnut bez posouzení oponenty?

Pokud je návrh grantového projektu přijat do veřejné soutěže, musí na něj GA AV v souladu se svými vnitřními normami zajistit nejméně tři oponentské posudky. Ve zcela výjimečných případech je možné návrh projektu hodnotit na základě posudků dvou, což je minimální počet oponentů daný zákonem č. 130/2002 Sb. K tomuto řešení se uchyluje GA AV pouze tehdy, kdy přes opakované žádosti není žádný z dalších z oslovených oponentů ochoten nebo schopen posudek v požadovaném termínu vypracovat. Ihned po skončení soutěžní lhůty (tj. po uplynutí stanovené doby pro podávání návrhů grantových projektů) posuzuje jako první podané návrhy Komise pro přijímání návrhů grantových projektů. Komise navrhuje vyloučení návrhu projektu z veřejné soutěže ze závažných formálních důvodů, to je v případě nedodržení podmínek stanovených při vyhlášení veřejné soutěže. Za závažné pochybení považuje GA AV zejména neshodu mezi verzí elektronickou a tištěnou. Důvodem pro vyloučení ze soutěže je rovněž uvedení nepravdivého údaje. Každoročně je tímto způsobem zamítnuto zpravidla ne víc než 1 % všech doručených návrhů.
Podle jakých kritérií posuzují oponenti a Oborové rady návrhy grantových projektů?

Rozhodujícími kritérii pro hodnocení návrhů standardních badatelských grantových projektů jsou: vědecká hodnota projektu a koncepce řešení, dosavadní vědecké výsledky řešitele a týmu, přiměřenost požadované dotace, vybavení pracoviště pro řešení projektu, struktura týmu, organizační zajištění projektu a u návrhů mezioborových projektů též interdisciplinární pojetí. V případě návrhů juniorských badatelských grantových projektů jsou rozhodujícími kritérii: vědecká hodnota projektu a koncepce řešení, dosavadní vědecké výsledky řešitele a týmu s přihlédnutím k délce vědecké činnosti, přiměřenost požadované dotace, vybavení pracoviště pro řešení projektu. Kritéria pro hodnocení návrhů grantových projektů Oborovými radami jsou zejména: závažnost badatelského záměru, kvalita řešení předcházejících grantových projektů navrhovatele, přiměřenost finančních požadavků (vzor formuláře hodnocení pro standardní a juniorské badatelské grantové projekty). Tato kritéria jsou zvolena tak, aby usnadnila srovnání kvality návrhů podaných k Oborové radě
v rámci jedné veřejné soutěže. Při vytváření předběžných pořadníků návrhů projektů se zpracovávají oponentské posudky tak, že je dávána větší váha kritériím pro posouzení vědecké kvality (vědecká hodnota projektu, koncepce řešení a dosavadní výsledky řešitele
a jeho týmu), než technicko-organizačním kritériím (časový rozvrh řešení projektu a vybavení pracoviště).
Jakým způsobem se vyhodnocují oponentské posudky?

Před vytvářením pořadníků návrhů grantových projektů je třeba jednotlivé návrhy vyhodnotit. GA AV používá jednoduchý a průhledný způsob, jehož základním principem je dosáhnout co nejlepší diferenciace mezi jednotlivými návrhy v těch parametrech, které GA AV považuje za důležité. Za tímto účelem je třeba přiřadit váhy jak celkovému hodnocení oponenta, tak jeho hodnocení z dílčích hledisek.

Konkrétní zvolené váhy (pro standardní grantové projekty – kromě kategorie mezioborových, standardní grantové projekty – mezioborová kategorie a juniorské grantové projekty) vyjadřují preference GA AV, to znamená, které parametry návrhu jsou považovány za důležitější. Před tím, než bylo rozhodnuto, podle kterého algoritmu bude GA AV postupovat při vyhodnocování posudků, provedlo Předsednictvo GA AV a Sekretariát GA AV řadu výpočtů, aby se ověřilo, do jaké míry odlišné nastavení vah, a to jak v rámci kategorií (dílčích hledisek), tak i mezi nimi, ovlivní výsledek vyhodnocení oponentního posudku a následně umístění návrhu projektu v pořadníku. Překvapivě se ukázalo, že i poměrně velké změny vah vedly jen k drobnějším posunům v pořadníku. To je očividně důsledek toho, že pokud oponent hodnotí návrh grantového projektu špatně v jedné kategorii, má tendenci jej hodnotit špatně i v kategoriích ostatních. Na základě těchto zjištění se GA AV rozhodla pro výše uvedené nastavení vah pro jednotlivá hlediska hodnocení návrhů projektů. Zvolený algoritmus možná není ideální, ale dobře reflektuje snahu GA AV podpořit grantové projekty, které jsou vynikající jak po stránce odborné náplně, tak vědecké úrovně jejich řešitelů.
Jaká je průměrná úspěšnost podaných návrhů standardních a juniorských grantových projektů?

Procento úspěšných návrhů, kterým je udělen grant, závisí na výši finančních prostředků, které má v daném roce GA AV k dispozici pro nově zahajované projekty. Tato částka je předem určena možnostmi rozpočtu AV ČR a není závislá na počtu podaných návrhů projektů, na jejich kvalitě, ani na objemu v nich zdůvodněných finančních nároků. Tyto prostředky zpravidla umožňují podpořit pouze přibližně 30 % návrhů grantových projektů, a to těch, které se v konečném pořadníku umístily na nejvyšších příčkách. Obvykle je však kvalitních projektů (tj. takových, které by si zasloužily financování, kdyby byl větší objem prostředků) podstatně více, než může být uděleno grantů. Trvalou snahou GA AV je, aby částka vyčleněná z rozpočtové kapitoly AV ČR umožnila podpořit nejméně 1/3 podaných návrhů projektů. Avšak jak ukazuje následující tabulka, nepodařilo se ve všech kolech grantové soutěže tento cíl splnit.

Úspěšnost standardních grantových projektů v soutěži Grantové agentury AV ČR od roku 1994
(procento podpořených grantových projektů z počtu návrhů přijatých do veřejné soutěže)

Oborová radaRok udělení grantu
1994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009
Matem. a fyz. vědy, informatika30,443,356,337,535,535,043,539,653,551,027,125,427,925,434,522,8
Technické vědy a kybernetika33,853,154,134,839,335,635,342,150,055,028,620,738,737,027,516,3
Vědy o Zemi a vesmíru27,940,043,927,529,228,933,334,346,732,340,527,830,637,023,016,7
Chemické vědy30,433,342,929,436,041,537,840,048,546,233,323,026,542,629,915,0
Molekulární a buněčná biologie
Lékařské a molekulárně biologické vědy*
34,634,540,921,432,025,038,934,340,536,730,321,424,037,122,716,2
Ekologicko-biologické vědy*
Biologie organizmů a ekol. vědy
26,428,935,429,335,333,324,225,740,042,425,614,324,433,320,611,3
Lékařské vědy**22,636,450,046,733,325,917,6---------
Sociální a ekonomické vědy24,040,031,645,636,426,721,442,947,166,741,717,6228,648,323,112,0
Historické vědy31,645,860,026,738,729,720,034,440,055,633,324,020,033,332,132,4
Humanitní a filologické vědy-29,450,036,033,331,329,438,547,437,517,622,250,072,739,118,8
Mezioborové projekty-------------26,740,024,0

Celkem

počet podaných návrhů483343305349325360288283270245277327371429481701
počet udělených grantů145132141110113118931031221118571102161130118
% udělených grantů30,038,546,231,534,832,832,336,445,245,330,721,727,537,527,016,8


* nový název Oborové rady od roku 2001
** Oborová rada byla v roce 2001 sloučena s Oborovou radou "Molekulární a buněčná biologie"

Úspěšnost juniorských grantových projektů v soutěži Grantové agentury AV ČR od roku 2003
(procento podpořených grantových projektů z počtu návrhů přijatých do veřejné soutěže)

Oborová radaRok udělení grantu
2003200420052006200720082009
Matem. a fyz. vědy, informatika85,757,122,229,248,130,029,0
Technické vědy a kybernetika70,037,537,544,428,637,530,0
Vědy o Zemi a vesmíru58,350,041,238,744,030,020,0
Chemické vědy57,954,530,432,036,417,614,5
Lékařské a molekulárně biologické vědy78,660,031,638,142,321,620,5
Ekologicko-biologické vědy67,637,925,030,428,616,714,8
Sociální a ekonomické vědy63,625,017,620,040,018,210,2
Historické vědy62,543,815,426,741,219,415,9
Humanitní a filologické vědy62,537,522,237,550,016,722,2

Celkem

počet návrhů přijatých do veřejné soutěže123116191226266356444
počet udělených grantů825053741017680
% udělených grantů66,643,127,732,738,021,318,0