Proč jsou badatelské grantové projekty členěny na standardní a juniorské?

Jak se liší posuzování návrhů standardních a juniorských badatelských grantových projektů?

Komu jsou určeny juniorské badatelské grantové projekty?

K čemu byly určeny dopňkové publikační grantové projekty?

Smí se grantový projekt/návrh u GA AV překrývat s grantovým projektem/návrhem u jiné grantové agentury?Proč jsou badatelské grantové projekty členěny na standardní a juniorské?

Při hodnocení návrhů grantových projektů všeobecně hrají významnou roli zkušenost a dosavadní výsledky badatelské činnosti navrhovatele a jeho týmu, dokládané v návrhu grantového projektu výčtem publikací a jejich citačního ohlasu. Tím se může stát, že mladý badatel, třeba i velmi talentovaný, je znevýhodněn oproti zavedeným vědeckým autoritám již svou krátkou publikační historií
a malou zkušeností při psaní návrhů a jeho projekt tak má malou šanci proniknout mezi špičku podporovaných projektů. Přitom právě Akademie věd naléhavě potřebuje mladé badatele (budoucí vedoucí týmů) s novými myšlenkami a přístupy. Tím, že jim umožní postavit se v soutěži sobě rovným, chce GA AV podpořit samostatný start těch mladých pracovníků, kteří mají chuť se prosadit vlastní problematikou.Jak se liší posuzování návrhů standardních a juniorských badatelských grantových projektů?
Návrhy juniorských badatelských grantových projektů jsou posuzovány stejným způsobem jako návrhy typu standardních badatelských grantových projektů. Pořadí projektů se však sestavuje samostatně pro každý typ grantových projektů a rovněž finanční prostředky jsou předem v rámci rozpočtu GA AV rozděleny.Komu jsou určeny juniorské badatelské grantové projekty?

Všem mladým badatelům, kteří jsou schopni formulovat kvalitní badatelský projekt a sestavit malý tým. Grantový projekt mohou navrhovat absolventi nebo studenti doktorského studijního programu, kteří v době zahájení řešení projektu nedovrší 35 let věku. Pokud řešitel nebude pracovat na projektu sám, musí být v navrhovaném řešitelském týmu zastoupeni pouze mladí pracovníci, kteří nedovrší v době zahájení řešení projektu 38 let. Je žádoucí, aby tito badatelé působili na špičkových pracovištích v oboru; jejich napojením na další badatelské týmy působící v oboru se vytváří multiplikativní efekt jak pro pracoviště, tak pro mladého pracovníka. Cílem juniorských badatelských grantových projektů jako samostatného typu je vytvořit dostatečně flexibilní soutěž, která by nekladla příliš omezující podmínky na cílovou skupinu a poskytla prostor pro mladé vědecké pracovníky s dobrými nápady.
K čemu byly určeny doplňkové publikační grantové projekty?

Podpora doplňkovým publikačním grantovým projektům pomáhala řešit ty situace, kdy zpracování výsledků standardního grantového projektu a zejména příprava rukopisu vyžadovala určitý čas a rukopis tak býval dokončen v době, kdy financování původního standardního grantového projektu již bylo ukončeno. Jejich cílem bylo jednak formou samostatné malotirážní publikace nebo monografie usnadnit zveřejnění výsledků, které byly získány při řešení standardního grantového projektu GA AV nebo jiné grantové agentury podporované z rozpočtu ČR a jejichž vydání by bez finanční dotace nebylo možné, a jednak dodatečně zhodnotit finanční prostředky do standardního grantového projektu již jednou vložené.

Doplňkové publikační grantové projekty nebyly určeny pro publikace v časopisech. Finanční prostředky na jejich podporu byly na rozdíl od standardních a juniorských badatelských grantových projektů omezeny a nemohly např. krýt veškeré náklady spojené s vydáním nákladných výpravných monografií. Z charakteristiky doplňkového publikačního grantového projektu vyplývá, že v jeho rámci nebylo možné žádat o podporu, jestliže vazba na výsledky předcházejícího grantového projektu neexistovala nebo byla pro zamýšlenou publikaci nevýznamná, jak je tomu například u skript pro výuku studentů, sborníků z vědeckých konferencí, populárně vědecké literatury apod.
Smí se grantový projekt/návrh u GA AV překrývat s grantovým projektem/návrhem u jiné grantové agentury?
Návrh téhož grantového projektu k více agenturám podán být může, ale nesmí být řešen, pokud ona jiná grantová agentura rozděluje prostředky ze státního rozpočtu ČR a mělo by tak dojít k duplicitnímu financování téhož výzkumu ze státních prostředků. Proto jsou navrhovatelé vyzýváni, aby ve svém návrhu grantového projektu uvedli všechny ostatní projekty a návrhy, jichž se toto může týkat;
v případě nejistoty si GA AV může od navrhovatele vyžádat doklady, jež tuto duplicitu mohou vyvrátit nebo potvrdit (poskytnutí těchto podkladů může být podmínkou udělení grantu).