Archiv českého webu

webarchiv

Grantový systém GA AV


Akademie věd České republiky (dále jen „AV ČR“) v souladu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a s nařízením vlády, které ze zákona o podpoře výzkumu a vývoje vychází, vyhlašuje  veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji na grantové projekty. Administrativním zajištěním veřejných soutěží je pověřena Grantová agentura AV ČR (dále jen „GA AV“), která je v souladu se Stanovami AV ČR interním orgánem AV ČR. GA AV je otevřenou grantovou agenturou; o poskytnutí účelové podpory se tedy mohou ucházet všechny právnické osoby s trvalým sídlem v ČR, fyzické osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR a organizační složky státu nebo územního samosprávného celku. Poskytovatelem účelové podpory je AV ČR, Národní 3, 117 20 Praha 1. GA AV sídlí na téže adrese.

Postavení a poslání Grantové agentury AV ČR je stanoveno „Statutem GA AV“ schváleným Akademickým sněmem, jako nejvyšším orgánem Akademie. Činnost Grantové agentury AV ČR se řídí „Jednacím a volebním řádem GA AV“.

V souladu se Statutem GA AV je vyhlašována veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji (dále jen „veřejná soutěž“). Před vyhlášením veřejné soutěže GA AV rozhodne, o které typy grantových projektů lze v daném roce soutěžit, a stanoví soutěžní podmínky. Tyto podmínky jsou společně s podrobnostmi o způsobu a postupu přípravy návrhu grantového projektu součástí „Zadávací dokumentace“ zveřejněné v okamžiku vyhlášení veřejné soutěže.

Společné pro všechny typy badatelských grantových projektů podporovaných GA AV je, že jejich témata mají charakter základního výzkumu.