V souladu s ustanovením § 75 zákona č. 218/2000 Sb. je příjemce dotace povinen zaslat poskytovateli podklady pro finanční vypořádání dotací (vyhláška MF č. 52/2008 Sb.). Všichni příjemci, kterým byla přidělena účelová dotace ze státního rozpočtu na rok 2013, jsou povinni provést řádné vyúčtování poskytnuté dotace k 31. prosinci 2013.

Vyúčtování se provádí vyplněním příslušné přílohy k vyhlášce č. 52/2008 Sb. v závislosti na typu organizace:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. (příspěvkové organizace)            Priloha_3A.xls

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. (podnikatelské subjekty)              Priloha_5A.xls

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. (VŠ, VVI, fyzické osoby)              Priloha_7A.xls

Do příslušné přílohy je třeba doplnit příjemce, datum, podpis a razítko a písemnou podobu včetně komentáře zaslat na adresu: Grantová agentura AV ČR, Národní 3, Praha 1, 117 20 nejpozději do 15. února 2014.

 

V případě nevyčerpání veškerých přidělených finančních prostředků je třeba současně převést zbývající vratku dotace na depozitní účet Kanceláře Akademie věd ČR (číslo účtu: 6015-1322001/0710, variabilní symbol: 2013). Pokud nebude dodržen termín pro převedení případných vratek na depozitní účet Kanceláře Akademie věd ČR, jedná se o porušení rozpočtové kázně formou zadržení prostředků státního rozpočtu příjemcem.