Doplňkové (režijní) náklady nesmí přesáhnout 15 % z celkového součtu neinvestičních nákladů v daném roce na účelovou podporu projektu.

Prostředky určené na pohyblivou část platu nebo mzdy (PMZ) nesmí v daném roce přesáhnout 80 tis. Kč na jeden plný pracovní úvazek (platí i pro fyzické osoby).

Prostředky určené na odměny pro technicko-administrativní pracovníky, kteří nejsou členy řešitelského týmu, nesmí v daném roce přesáhnout 15 % z částky určené na pohyblivou část platu nebo mzdy (PMZ).

Pokud v průběhu roku vznikne situace, kdy bude pro úspěšné řešení projektu nezbytný přesun mezi nákladovými položkami, který přesáhne stanovené limity (viz dále), je řešitel povinen o všechny takové změny ve financování grantového projektu předem požádat GA AV, která posoudí jejich oprávněnost. Pro rok 2013 jsou limitními částkami:

  • 50 tis. Kč při přesunech v rámci věcných nákladů,
  • 10 tis. Kč při přesunu mezi mzdovými náklady, ostatními osobními náklady a věcnými náklady.

Pro nezbytné přesuny mezi investičními a neinvestičními prostředky žádné limity stanoveny nejsou, je třeba GA AV vždy o přesun požádat. Je-li příjemcem pracoviště AV ČR, je navíc nutné, aby byl prostřednictvím jeho THS o schválených změnách informován ekonomický odbor Kanceláře AV ČR, a to nejpozději do 8. října 2013.

V případě, že v průběhu řešení grantového projektu nastane okolnost vedoucí ke změně v řešitelském týmu nebo ke změně členění finančních prostředků, vyplňte příslušný změnový formulář (viz níže) aktuálními údaji, připojte zdůvodnění návrhu změny, podpis a razítko statutárního zástupce a zašlete v písemné podobě na adresu: Grantová agentura AV ČR, Národní 3, Praha 1, 117 20. Elektronickou verzi vyplněného formuláře současně zašlete na e-mailovou adresu příslušného referenta (viz. stránka Sekretariátu GAAV) nebo acadga@kav.cas.cz.

změna v řešitelském týmu tym_zmena_GAAV.rtf
změna členění finančních prostředků finance_zmena_GAAV.xls

 

V případě jakýchkoliv problémů lze formuláře získat v elektronické podobě na e-mailové adrese acadga@kav.cas.cz.