Tento přehled obsahuje rámcové termíny pro vymezené činnosti související s funkcí Grantové agentury AV ČR a navazující na ustanovení vyšších legislativních norem. Konkrétní data jsou průběžně upřesňována např. v závislosti na schválení zákona o státním rozpočtu na daný rok apod.

 

leden

Příjem zpráv o řešení a výsledcích končících grantových projektů a zpráv o průběhu prací

u pokračujících grantových projektů, včetně výkazů použitých finančních prostředků

leden - únor

Hodnocení zpráv o průběhu prací pokračujících grantových projektů

únor

Rozeslání dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelové podpory pro pokračující grantové projekty, předání dat o řešených grantových projektech do CEP

únor - březen

Příjem návrhů na kandidáty pro volby členů oborových rad

březen - duben

Hodnocení zpráv o řešení a výsledcích ukončených grantových projektů

duben

Doplňovací volby nových členů oborových rad, jmenování nových členů OR, zpracování a předání dodávek dat do RIV pro výzkumné organizace

květen - červen

Zasedání Dozorčí rady GA AV

červen

Předání dat o ukončených grantových projektech do CEP

červenec Zpracování a předání dodávek dat do RIV pro ostatní subjekty

listopad

Rozeslání žádostí o vypracování průběžných a závěrečných zpráv grantových projektů

leden - prosinec

Zasedání Předsednictva GA AV – zpravidla 1x za měsíc