1. Při každoročním vyhlášení nového kola veřejné soutěže stanoví Předsednictvo GA AV typy grantových projektů, o které se bude soutěžit, podmínky veřejné soutěže a zveřejní Zadávací dokumentaci platnou pro vyhlášené kolo veřejné soutěže.
 2. Návrh grantového projektu podává uchazeč, tj. právnická nebo fyzická osoba, organizační složka ČR, která se uchází o poskytnutí podpory. Návrh projektu zpracovává navrhovatel, zaměstnanec uchazeče, který je předpokládaným řešitelem a ponese odpovědnost za odbornou úroveň řešení v případě, že navrženému projektu bude poskytnuta grantová podpora. Návrh grantového projektu se zpracovává podle pokynů uvedených v zadávací dokumentaci pro dané kolo veřejné soutěže a typ grantového projektu a musí obsahovat veškeré náležitosti v ní uvedené.
 3. Komise pro přijímání návrhů projektů, kterou jmenuje ad hoc předseda GA AV, má právo odmítnout návrh, který nesplňuje podmínky stanovené ve vyhlášení veřejné soutěže, uvádí nesprávné či neúplné údaje nebo jehož obsah či forma neodpovídá stanoveným požadavkům. Otázky týkající se věcného obsahu návrhu projektu projednává komise s příslušnou Oborovou radou. O postupu při přijímání návrhů grantových projektů zpracuje komise protokol, který předkládá Předsednictvu GA AV.
 4. Návrhy grantových projektů přijaté do veřejné soutěže jsou hodnoceny oborovými radami zásadně na základě "peer review" nejméně tří nezávislých oponentů, z nichž alespoň jeden je zahraniční. Případné věcně zdůvodněné výjimky schvaluje Předsednictvo GA AV na návrh příslušné Oborové rady. Oponenty určuje Oborová rada.
 5. Oborová rada stanoví pořadí podaných návrhů grantových projektů na základě posudků oponentů a vlastního hodnocení podle stanovených kritérií.
 6. Kritéria pro hodnocení návrhu grantového projektu oponenty jsou především: vědecká hodnota projektu a koncepce řešení, dosavadní vědecké výsledky řešitele a týmu, přiměřenost požadované dotace, vybavení pracoviště pro řešení projektu, u návrhů mezioborových projektů i struktura týmu a organizační zajištění projektu (viz vzory posudků: Posudek návrhu standardního grantového projektu a Posudek návrhu juniorského grantového projektu). Oborová rada hodnotí podané návrhy především podle závažnosti badatelského záměru (ve srovnání s ostatními současně podanými návrhy) a oprávněnosti finančních požadavků (viz vzory protokolu o vstupním hodnocení panelem: pro standardní grantový projekt, standardní mezioborový grantový projekt a juniorský grantový projekt).
 7. Posudky jsou pomocí vah (pro standardní grantové projekty, standardní mezioborové grantové projekty a juniorské grantové projekty) přepočteny na bodovou hodnotu. Hodnocení jednotlivých návrhů projektů je oborovým radám předloženo ve formě pořadníků, sestavených na základě průměrné bodové hodnoty posudků.
 8. O přidělení účelové podpory grantovému projektu rozhoduje Rozšířené předsednictvo GA AV (členové Předsednictva GA AV a předsedové jednotlivých Oborových rad) na základě pořadníků návrhů vypracovaných Oborovými radami. Rozhodnutí o přidělení účelové podpory na řešení grantového projektu je konečné.
 9. Seznam grantových projektů, které prošly veřejnou soutěží úspěšně, je ihned po jejím ukončení zveřejněn na internetových stránkách GA AV. Sekretariát GA AV poskytne navrhovatelům na požádání oponentské posudky bez uvedení jmen oponentů.
 10. Navrhovatel grantového projektu, který bude na základě výsledků veřejné soutěže podpořen, se stane jeho řešitelem. Funkce řešitele grantového projektu je nepřenosná. Po dobu řešení projektu nesmí řešitel opustit řešitelský tým na dobu, která je delší než 6 měsíců v jednom roce. Ve výjimečných případech (např. dlouhodobé onemocnění řešitele, případně jeho úmrtí, neplánovaná dlouhodobá zahraniční cesta, nebo jiné závažné důvody) projedná celou záležitost Oborová rada a na základě jejího vyjádření může Předsednictvo GA AV rozhodnout o pokračování řešení projektu pod vedením jiného vhodného člena řešitelského týmu. Řešitelský tým musí po celou dobu řešení zachovávat přibližně stejnou řešitelskou kapacitu a personální složení tak, aby byla zachována jeho odborná úroveň. Při nesplnění těchto podmínek může Předsednictvo GA AV na návrh příslušné oborové rady podporu grantového projektu ukončit.
 11. Ke každému uplatněnému výsledku musí příjemce vykázat všechny zdroje veřejných prostředků, s jejichž podporou byl výsledek dosažen. Výsledek uvedený v informačním systému výzkumu a vývoje (RIV) může zahrnovat více poznatků za podmínky, že poskytovatel při závěrečném hodnocení uzná, že získaný poznatek splnil cíle řešení projektu uvedené v uzavřené smlouvě.
 12. Pokud je do veřejné soutěže předložen projekt, jehož navrhovatel v předcházejícím období ukončil grantový projekt, který byl Oborovou radou hodnocen jako nesplněný, může být podpora na řešení nově navrhovaného projektu v následujících třech letech udělena jen v případě, kdy nesplnění projektu bylo způsobeno objektivními důvody.
 13. Členové Předsednictva GA AV nemohou po dobu svého funkčního období podávat návrhy grantových projektů ke GA AV.