A. Standardní badatelské grantové projekty
B. Juniorské badatelské grantové projekty
C. Doplňkové publikační grantové projekty

Základní charakteristiky vyhlašovaných typů projektů:

  1. Standardní badatelské grantové projekty
    Témata grantových projektů vycházejí z námětů badatelů, přičemž je žádoucí, aby svou věcnou náplní přispívala k rozvoji dlouhodobě koncipovaného výzkumu v základních a teoretických vědních disciplinách. Účelová dotace bude tak jako dosud udělována standardním badatelským projektům, jejichž předmětem je základní výzkum v disciplínách pokrytých jednotlivými Oborovými radami s řešitelským týmem tvořeným pracovníky z jednoho pracoviště nebo z pracovišť příbuzného odborného zaměření. Předpokládaná doba řešení je 3–5 let. V souladu se zadávací dokumentací mohou uchazeči podávat do soutěže návrhy projektů, které jsou svým charakterem mezioborové, tj. přispívají k rozvoji poznání přesahujícího hranice úzké oborové specializace a integrují myšlenkové i metodické přístupy více základních vědních disciplín. Délka trvání mezioborových projektů může být rovněž v rozsahu 3–5 let. Interdisciplinární pojetí projektů skýtá především příležitost společným týmům tvořeným zaměstnanci pracovišť různě oborově zaměřených, zabývajících se badatelským výzkumem v základních vědních disciplinách, a podporuje spolupráci ústavů Akademie věd, vysokých škol a výzkumných pracovišť dalších resortů. Pro posuzování a hodnocení návrhů mezioborových projektů je ad hoc ustavena Rada pro mezioborové projekty GA AV, složená ze zástupců všech Oborových rad. Tato rada posoudí, zda návrh dostatečně splňuje podmínku interdisciplinarity; v opačném případě předá návrh projektu k projednání Oborové radě, která je věcné náplni příslušného projektu odborně nejblíže. Pořadí návrhů projektů akceptovaných Radou pro mezioborové projekty GA AV bude sestaveno samostatně.


  2. Juniorské badatelské grantové projekty
    Cílem tohoto typu projektů je podnítit mladé talentované vědce k formulování vlastní tématiky – konkrétního, obvykle úzce vymezeného problému – a k vytvoření malého týmu pro jeho řešení. Účelová dotace bude udělována projektům, jejichž předmětem je základní výzkum v disciplinách pokrytých jednotlivými oborovými radami. Juniorské badatelské grantové projekty tak mají sloužit k profilaci budoucích vedoucích týmů. Grantový projekt může navrhovat mladý badatel, který je absolventem nebo studentem doktorského studijního programu a v době zahájení řešení nedovrší 35 let. Pokud bude řešitel pracovat na projektu s řešitelským týmem, musí být tito pracovníci v době zahájení řešení projektu mladší 38 let. Řešení projektů může být rozvrženo na období 1 až 3 roky. Doktorand, který se hodlá zúčastnit veřejné soutěže na juniorské badatelské grantové projekty, nemusí být vždy v době podávání návrhu zaměstnancem příslušného pracoviště. Podle zákona však žádá o grant „uchazeč“, tj. v převážné většině případů instituce, která bude zodpovídat GA AV za hospodaření s grantovými prostředky a která poskytne řešiteli patřičné zázemí pro řešení projektu. To znamená, že návrh musí být podán uchazečem a potvrzen jeho statutárním zástupcem. Pokud bude grant udělen, je nezbytně nutné, aby řešitel byl v době zahájení řešení zaměstnancem této instituce. Součástí účelové podpory mohou být samozřejmě i mzdové prostředky pro řešitele projektu. V rámci rovného přístupu k ženám a mužům budou zvýhodněni navrhovatelé, kteří se vracejí na pracoviště po rodičovské dovolené, a to tak, že věková hranice jim bude zvýšena o 2 roky na každé dítě. Pomoc těmto navrhovatelům poskytne GA AV i tím, že pokud jejich návrh grantového projektu bude ve veřejné soutěži úspěšný, může být zahájení řešení posunuto až o 9 měsíců.


  3. Doplňkové publikační grantové projekty (do roku 2007)
    Tento typ grantových projektů je určen na podporu vydání již existujících rukopisů původních vědeckých prací vzniklých při řešení badatelských projektů standardního typu. Podpora je směrována na malotirážní edice rozsáhlejších vědeckých publikací – původních monografií. Předmětné publikace obvykle shrnují výsledky výzkumné činnosti za poměrně dlouhé období a nemohou být tedy financovány v rámci standardních grantových projektů. Nejčastěji jsou granty poskytovány badatelským týmům z oblasti humanitních a společenských věd. Podpora je udělována na 1 rok.