RIV je část informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaVaI), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích dosažených při řešení projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

Pro pracoviště Akademie věd ČR funguje jednotný informační systém pro sběr a předávání dat do RIV, tzv. ASEP, který obhospodařuje Knihovna AV ČR, v. v. i., pověřená za Akademii věd ČR předáváním dat do RIV.

Ostatní subjekty mohou využít buď vlastní informační systém (zejména univerzity) nebo aplikaci pro přípravu datové dodávky Vklap: www.vyzkum.cz (Informační systém VaVaI/ Vkládání dat) nebo přímo: http://aplikace.isvav.cvut.cz/vklap/.

K úvodnímu seznámení s aplikací pro pořízení datové dodávky v XML formátu se doporučuje využít uživatelskou příručku (odkaz Uživatelská příručka v horní části uvedené stránky).

Vygenerovaný soubor je třeba zkontrolovat kontrolním programem umístěným na webové stránce https://www.isvav.cz/kontrola/. Pokud budou kontrolním programem nalezeny chyby, je nutné je odstranit. Bezchybnou elektronickou verzi datového souboru zašlete na adresu cerna@kav.cas.cz do 30. dubna 2014 (platí pro výzkumné organizace), do 31. července 2014 (ostatní subjekty). Podepsanou průvodku k datům zašlete na adresu: Alena Černá, Odbor podpory vědy, Kancelář AV ČR, Národní 3, Praha 1, 117 20 (tel. 221 403 424).

 

 

Odstraňování záznamů o výsledcích z RIV v roce 2011

Je možné žádat o odstranění záznamů, které byly do RIV dodány v roce 2010 a dříve. Odstranění záznamů z RIV se týká pouze výsledků s nulovým bodovým ohodnocením (dle Hodnocení 2010) nebo výsledků, které nebyly zahrnuty do Hodnocení 2010. Pro odstraňování údajů z RIV je k dispozici též uživatelská aplikace Vklap. Za daného dodavatele a předkladatele a v daném roce sběru dat může být předáno i více dodávek požadavků na odstranění záznamů z RIV.

Dodávky požadavků na odstranění záznamů z RIV musí být jednotlivými předkladateli dodány poskytovateli ve formátu XML, ve struktuře platné pro rok 2011 a po kontrole zpřístupněnou webovou kontrolní službou. Nutnou součástí každé dodávky požadavků na odstranění záznamů z RIV je Průvodka požadavku na odstranění údajů z IS VaVaI vytvořená kontrolní službou, doplněná a podepsaná zodpovědnou osobou a předaná přes poskytovatele podpory provozovateli IS VaVaI.

Tento postup se vztahuje jen k odstranění údajů z IS VaVaI-RIV, který je stanoven § 31 zákona č. 130/2002 Sb., a toto právo nelze předkladatelům upřít.

Na výsledky zahrnuté do Hodnocení 2010 tento postup nemůže být uplatněn.

Podle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011), v kapitole II.2.2. - Výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je stanoveno, že u záznamů, které byly hodnocené a generovaly předkladateli institucionální podporu nelze požádat ani o jejich vyřazení.

Změna nebude mít dopad na probíhající sběr údajů RIV. Na straně předkladatelů ani poskytovatelů nevyžaduje žádné softwarové úpravy, tj. ani zvýšení finančních nákladů.