1. Řešitel grantového projektu, kterému je tato povinnost uložena smlouvou, a jeho prostřednictvím také další řešitelé z jiných pracovišť podávají za každý rok řešení projektu, nebo na vyžádání GA AV, zprávu o průběhu řešení a způsobu použití poskytnutých finančních prostředků podle pokynů vydaných GA AV. Nejpozději s touto zprávou může řešitel předložit případné požadavky na změny v plánovaném financování projektu v dalším roce jeho řešení a ve složení řešitelského týmu. Za pravdivost údajů ve zprávě a využití účelových finančních prostředků výhradně pro řešení projektu je zodpovědný příjemce.
  2. Nesplnění povinností podle bodu 1 nebo nepřesvědčivost průběžné zprávy jsou důvodem k zastavení podpory projektu v dalším roce; tyto projekty jsou pak zpravidla hodnoceny jako nesplněné. O zastavení podpory rozhoduje na návrh oborové rady Předsednictvo GA AV.
  3. Po ukončení řešení grantového projektu vypracuje ve stanovené době jeho řešitel podle pokynů GA AV závěrečnou zprávu, ve které uvede výsledky dosažené v průběhu řešení projektu.
  4. Zprávy o průběhu řešení i o jeho ukončení hodnotí příslušné oborové rady. Výsledky hodnocení schvaluje Předsednictvo GA AV.
  5. Při změně v řešitelském týmu nebo struktuře financování je řešitel povinen poslat žádost o povolení této změny na adresu sekretariátu GA AV. Žádost musí být opatřena razítkem a podpisem statutárního zástupce příjemce.