Dohoda o vzájemné součinnosti, koordinaci prací a poskytování informací mezi příjemci účelové podpory v rámci jednoho grantového projektu se uzavírá v souladu s § 9 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Možný příklad obecného textu takové dohody.

Formulář „Projekt pokusů“, který je třeba předložit v případě, že se v rámci projektu pracuje se zvířaty, předepsaný vyhláškou 207/2004 Mze ČR §11, naleznete na stránkách MZE.
Projekt pokusů musí schválit odborná komise pro práci se zvířaty na pracovišti a příslušná rezortní komise. Pro ústavy AV existuje rezortní komise při AV, kterou vede Dr. Boubelík z ÚMG AV ČR v Krči, pro vysoké školy je tato komise zřízena při MŠMT a pro rezortní ústavy při příslušných ministerstvech. Lhůta pro vydání rozhodnutí těchto komisí je 30 dnů. Tyto odborné komise mají podle zákona 246/1992 Sb., §18 zmocnění vyjádřit se jen k projektům pokusů. Pokud podávají návrh grantu i spolunavrhovatelé a budou pracovat se zvířaty, bude třeba i vyjádření komise i pro spolunavrhovatele.