2013
Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu udělil předseda Akademie věd ČR

• autorskému týmu Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. ve složení:
doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc. a Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D., za vědecký výsledek:
„Vypracování nového modelu fragmentované magnetické rekonexe slunečních erupcí“
s celkovou peněžitou odměnou 100 000 Kč

2012
Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce udělil předseda Akademie věd ČR

• PhDr. Martinovi Holému, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek:
„Vychovatelé české a moravské šlechty na prahu novověku (1526-1620). Prosopografická analýza“
s celkovou peněžitou odměnou 100 000 Kč

2011
Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu udělil předseda Akademie věd ČR

• autorskému týmu Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., ve složení:
MUDr. Zdeněk Hodný, CSc., Mgr. Lenka Rossmeislová. Ph.D., Mgr. Hana Hanzlíková, Ph.D.,
Mgr. Kateřina Krejčíková a Mgr. Markéta Vančurová, za vědecký výsledek: „Úloha PML v buněčném stárnutí“
s celkovou peněžitou odměnou 500 000 Kč

• PhDr. Ivanovi Pavlů, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.) za vědecký výsledek:
„Artefakty v neolitické společnosti. Jejich status a role.“ s celkovou peněžitou odměnou 200 000 Kč

2010
Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu udělil předseda Akademie věd ČR

• autorskému týmu Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení:
prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc., Mgr. Emil Jeřábek, PhD., prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.
a prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc., za vědecký výsledek: Teorie, důkazy a výpočetní
složitost s celkovou peněžitou odměnou 400 000 Kč

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky do 35 let za dosažené vynikající výsledky vědecké práce udělil předseda Akademie věd ČR

• doc. PhDr. Zdeňkovi R. Nešporovi, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek:
Česká sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu s celkovou peněžitou odměnou 100 000 Kč

2008
Cenu Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů udělil předseda Akademie věd ČR

• autorskému týmu Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., ve složení: Ing. Václav
Kolář, CSc., a RNDr. Zdeněk Skalák, CSc., za vědecký výsledek: Vírový charakter
vybraných smykových toků s celkovou peněžitou odměnou 80 000 Kč

• autorskému týmu Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., ve složení:
doc. Martin Hof, Dr.rer.nat., DSc., Mgr. Aleš Benda, Ph.D., Mgr. Jan Sýkora, Ph.D., a
Mgr. Jana Humpoličková, Ph.D., za vědecký výsledek: Porozumění samovolně
vznikajícím biomembránám na fázových rozhraních, jejich regulace a příprava
s celkovou peněžitou odměnou 80 000 Kč

• autorskému týmu Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., ve složení: PhDr. Lenka
Bydžovská, CSc., a PhDr. Polana Bregantová a PhDr. Karel Srp, Ph.D., z Galerie
hl. města Prahy za vědecký výsledek: Jindřich Štyrský (1899-1942) s celkovou
peněžitou odměnou 80 000 Kč

2006
Cenu Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů udělil předseda Akademie věd ČR

• autorskému týmu ve složení: Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. (Ústav fyziky materiálů
AV ČR), Ing. Yvonna Jirásková, CSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR), RNDr. Jiří
Čermák, DSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR), RNDr. Milan Svoboda, CSc. (Ústav
fyziky materiálů AV ČR) za vědecký výsledek Povrchy a rozhraní v konstrukčních
materiálech - aplikace moderních technologií a počítačového modelování - s
celkovou peněžitou odměnou 70 000 Kč

• autorskému týmu ve složení: Ing. Bohumil Štíbr, DrSc. (Ústav anorganické chemie
AV ČR), RNDr. Bohumír Grüner, CSc. (Ústav anorganické chemie AV ČR), RNDr.
Josef Holub, (Ústav anorganické chemie AV ČR), Ing. Mario Bakardjiev, CSc. (Ústav
anorganické chemie AV ČR), RNDr. Drahomír Hnyk, CSc. (Ústav anorganické
chemie AV ČR), Ing. Zbyněk Plzák, CSc. (Ústav anorganické chemie AV ČR), Ing.
Jiří Fusek, CSc. (Ústav anorganické chemie AV ČR) za vědecký výsledek Klastrová
boranová analoga cyklopentadienylového aniontu a ferrocenu - s celkovou
peněžitou odměnou 70 000 Kč

• Ing. Petru Škrdlovi, Ph.D. (Archeologický ústav, Brno) za vědecký výsledek The
Upper Paleolithic on the Middle Course of the Morava River, The Dolní
Věstonice Studies - s peněžitou odměnou 35 000 Kč

2005
Cenu Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů udělila Akademická rada AVČR

• autorskému týmu ve složení: Ing. Josef Halámek, CSc. (Ústav přístrojové techniky
AV ČR), Ing. Pavel Jurák, CSc. (Ústav přístrojové techniky AV ČR) za vědecký
výsledek Nové metody neinvazivní diagnostiky nervových a kardiovaskulárních
onemocnění – s celkovou peněžitou odměnou 70 000 Kč

• autorskému týmu ve složení: Ing. Peter Šebo, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR) –
vedoucí týmu, Ing. Radim Osička, Dr. (Mikrobiologický ústav AV ČR), Mgr. Jiří
Mašín (Mikrobiologický ústav AV ČR), Ing. Marek Basler (Mikrobiologický ústav
AV ČR), Mgr. Jana Vodolánová (Mikrobiologický ústav AV ČR) za vědecký
výsledek Studium mechanismu průniku adenylát-cyklázového toxinu přes
biologické membrány – s celkovou peněžitou odměnou 70 000 Kč

• autorskému týmu ve složení: RNDr. Michal Štros, CSc. (Biofyzikální ústav AV ČR) –
vedoucí týmu, Ing. Alena Bačíková (Biofyzikální ústav AV ČR), Mgr. Eva
Muselíková-Polanská (Biofyzikální ústav AV ČR), Božena Krönerová (Biofyzikální
ústav AV ČR) za vědecký výsledek Objasnění vazby transkripčního faktoru RNA
polymerázy I UBF s DNA – s celkovou peněžitou odměnou 50 000 Kč

2004
Cenu Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů udělila Akademická rada AVČR

• autorskému týmu ve složení: Ing. Blanka Wichterlová, DrSc. (Ústav fyzikální chemie
Jaroslava Heyrovského AV ČR), Ing. Zdeněk Sobalík, CSc. (Ústav fyzikální chemie
Jaroslava Heyrovského AV ČR), Mgr. Jiří Dědeček, CSc. (Ústav fyzikální chemie
Jaroslava Heyrovského AV ČR) za vědecký výsledek: Redoxní zeolitické
katalyzátory pro environmentálně významné transformace oxidů dusíku. Vztah
struktury a aktivity – s celkovou peněžitou odměnou 70.000 Kč

2003
Cenu Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů udělila Akademická rada AVČR

• RNDr. Petru Heinzelovi, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR) za vědecký výsledek
Analýza spektrálních dat vodíku sluneční atmosféry získaných družicí SOHO – s
peněžitou odměnou 35.000 Kč

• doc. Ing. Vladimíru Křenovi, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR) za vědecký
výsledek Enzymová syntéza a biotransformace glykosidů a přírodních látek – s
peněžitou odměnou 35.000 Kč

• PhDr. Jindřichu Dejmkovi, Ph.D. (Historický ústav AV ČR) za vědecký výsledek
Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století – s peněžitou odměnou
35.000 Kč

 

  •